Algemene voorwaarden

Transparante zonnepanelen
Zeer hoog rendement
10 jaar kwaliteit garantie.
TÜV paneel gecertificeerd.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sanko-Solar B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. Hierbij is Sanko- Solar B.V., hierna te noemen Sanko, opdrachtnemer c.q. verkoper. U bent Opdrachtgever.

1.2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door Sanko aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

1.3. Sanko heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden staan tevens op de website van Sanko-Solar en worden op verzoek toegestuurd per email.

1.4. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend voor de specifieke aanvraag, derhalve niet voor eventuele toekomstige opdrachten.

2.2. Als Opdrachtgever aan Sanko gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Sanko uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebruiken. Sanko zal Opdrachtgever echter zo nodig wel wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante gebreken, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Sanko openbaren en voor zover Sanko daarin kundig is.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Sanko de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Sanko ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Sanko niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

3.3. Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door Sanko gekozen detaillering, gebruikte fabricage- en/of constructiemethode, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sanko worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

3.4. Bij overtreding van de bepalingen 3.2. en 3.3. is Opdrachtgever aan Sanko een boete verschuldigd van € 25.000, - per overtreding. Dit onverminderd het recht van Sanko op het meerder voor zover de schade hoger is dan dit bedrag.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Sanko krijgt, als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatie methode en oppervlaktebehandeling.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart Sanko voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen, en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die Sanko wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden, voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Sanko hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties, worden door Sanko steeds bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Sanko ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Sanko, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Sanko bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Sanko de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Sanko kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Sanko kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door Sanko, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Sanko kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

5.5. Bij een aan Sanko toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn van (op)levering, verbeurt Sanko jegens Opdrachtgever een boete van €35, - exclusief omzetbelasting, per werkbare werkdag als bedoeld in artikel 11 lid 2.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Bij koop zonder montage, vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Sanko deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Opdrachtgever en Sanko overeenkomen dat Sanko voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging

Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten aantoonbare prijsverhogingen voordoen waarop Sanko geen invloed heeft, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de overeenkomst is door Sanko nog niet voltooid, dan mag Sanko dienovereenkomstig een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Sanko heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door Sanko te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens de Sanko, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

8.3. Sanko is niet bevoegd tot opschorting als nakoming blijvend onmogelijk is, of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of nog te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, waaronder alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. de kosten van verticaal transport op de bouwplaats.

9.3. In de prijs is tevens niet begrepen het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen, zoals ankerrails, schroefhulzen en invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de montage van zaken.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte afspraken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a. conform de eisen uit nationale en eventueel internationale Wet- en Regelgeving ter zake arbeidsomstandigheden bij aanvang van het werk, alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen - zoals vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren - zijn getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs;
b. de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen;
c. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren.
d. de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van Sanko;
e. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van Sanko, op de bouwplaats, en binnen de eventueel aanwezige afrastering, voldoende ruimte is voor het plaatsen van opslagruimte;
f. er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik van mobiele kranen geschikte, berijdbare verharding aanwezig is, evenals een geëgaliseerde grondstrook met een minimum breedte van 5 meter;
g. er binnen een afstand van 50 meter tot de werkplek voldoende aansluitmogelijk heden zijn voor water, verlichting en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermogen; h. er op voldoende plaatsen in het bouwwerk zuivere en duidelijk zichtbare As-lijnen en peilmaten zijn aangebracht. i. er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) en/of andere voorzieningen zoals toilet- en wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van Sanko en alle andere eventueel door Sanko voor de montage tewerkgestelde personen, e.e.a. naar genoegen van Sanko en in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet.

11.2. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode van Sanko verlengd met de als gevolg van de onwerkbare omstandigheden ontstane stagnatietijd. Onder onwerkbare omstandigheden worden onder andere verstaan: alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat die niet voldoet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door Sanko als onwerkbare werkdagen worden beschouwd. Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan: werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Sanko gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de tewerkgestelde personen of machines niet kon worden gewerkt.

11.3. Sanko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voorzieningen voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal Sanko vrijwaren voor enige aanspraken van derden ter zake schade die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor genoemde voorzieningen.

11.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Sanko die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk worden opgeslagen.

11.5 Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Sanko dit toelaat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Sanko voortvloeiende schade.

11.6. Sanko is volledig vrij in haar keuze van in te schakelen medewerkers dan wel derden teneinde het werk correct te kunnen uitvoeren en opleveren. De aansprakelijkheid voor door derden te verrichten werkzaamheden ligt in eerste instantie bij betreffende derden, en voorts daarna bij degene die conform overeenkomst de werkzaamheden van betreffende derden aan die derden betaalt.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan, het door Sanko conform artikel 12.2. geheel of gedeeltelijk opleveren van het werk aan diens contractuele wederpartij/Opdrachtgever.

12.2. Het werk, of overeenkomstig het bestek een gedeelte van het werk, wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk geheel of voor het betreffende deel heeft goedgekeurd;
b. het werk door Opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen.
c. Sanko schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.3. Keurt Opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Sanko binnen de sub 12.2 lid c genoemde termijn.

12.4. Keurt Opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het werk terecht niet goed, dan zal hij Sanko in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Sanko is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan Sanko toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Sanko verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor Sanko ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Sanko voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Artikel 14: Garantie

14.1. Sanko staat voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14.2. In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen.

14.3. Gebruikt Sanko bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten dan strekt de garantie van Sanko aan Opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die Sanko verkrijgt van deze derden.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Sanko voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits zij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Sanko deze naar zijn keuze herstellen of vervangen.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak dan staat Sanko gedurende de in lid 1 c.q. lid 2. genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak binnen een redelijke termijn franco door de Opdrachtgever aan Sanko worden teruggezonden. Daarna zal Sanko de keuze maken of zij de zaak herstelt of dat zij de zaak vervangt; De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen, evenals de kosten van de- en montage, voor rekening van Opdrachtgever.

14.6. Indien de kosten van vervanging of herstel voor rekening van Sanko komen, zal het door Sanko te vergoeden bedrag beperkt zijn tot maximaal dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en montagekosten van het te herstellen of te vervangen onderdeel. De verdeling van de vervaardigings- en montagekosten van de onderdelen is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van de gefactureerde aanneemsom als volgt: a. profielen en plaatwerk 30% b. oppervlaktebehandeling 10% c. afdichtingen 5% d. glas en panelen 20% e. hang- en sluitwerk e.d. 10% Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag elk met 10% worden verminderd.

14.7. Opdrachtgever moet Sanko in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal Sanko het gebruik van energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.

14.8. De garantie gaat pas in wanneer Opdrachtgever ten opzichte van Sanko aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien sprake is van opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

14.9. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

14.10. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a. verwering en/of normale slijtage;
b. onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
c. het ontbreken van normaal onderhoud of reiniging
d. installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door Opdrachtgever of door derden;
e. kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
f. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
g. beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
h. zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de geldende voorschriften, eisen en adviezen, voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever zijn toegepast;
i. door of namens Opdrachtgever geleverde materialen;
j. filiforme corrosie;
k. kleurverschillen en/of glansverlies
l. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
m. beschadigingen en/of gebreken welke tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
n. het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
o. (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
p. schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70°C;
q. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;

Artikel 15: Reclames

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Sanko heeft gereclameerd.  

Artikel 16: Niet nagekomen verplichtingen door Opdrachtgever

16.1. Als Sanko bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar zijn nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risico-sfeer van Opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Sanko gemaakte kosten, gederfde rente en geleden schade.

16.2. Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de levertijd en/of uitvoerings-periode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties, voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen en blijven aan hem ter beschikking staan. Sanko mag altijd gebruikmaken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Facturering en betaling

17.1. Betalingsvoorwaarden worden per opdracht vastgesteld.

17.2.
a. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Sanko of op een door Sanko aangewezen bankrekening.
b. betaling geschiedt steeds binnen veertien dagen na factuurdatum

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Sanko om, naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Sanko heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Sanko te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Sanko. 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
d. Opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en direct rente aan Sanko verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente en wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan Sanko alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40, -. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 15% over de eerste € 2.500, - 10% over het meerdere tot € 5.000, - 5% over het meerdere tot € 10.000, - 1% over het meerdere tot € 200.000, - en 0,5% over het meerdere vanaf € 200.000, -.

17.8. Als Sanko in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft Sanko eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat Sanko zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Sanko toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als Sanko geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Sanko te verpanden en of te verhypothekeren.

Artikel 19: vrijwaring

19.1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is

19.2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden

19.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1.
a. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegder rechter in Noord-Nederland. 20.3. In geval van strijdigheid van de overeenkomst met deze voorwaarden geldt het gestelde in de overeenkomst, althans voor zover de wet dit toelaat.

Schoonebeek, 1 november 2017.

Gerelateerde downloads

Misschien vind u dit interessant

Tip! Lees meer
Image
Image
Image
Image
Image